Hao4K影音

2、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。

3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。

4、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

重要事项Hao4K影音Hao4K影音使用注意事项务必:在清洁之前关闭产品电源。使用蘸有中性洗涤剂的软布擦拭主机外壳。如果本产品长期不用,应从交流插座中拔下电源插头。请勿:Hao4K影音Hao·阻塞设备上用于通风的狭缝和开口。使用擦洗剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。在下列条件下使用:极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。任何产生强磁场的设备附近。阳光直接照射的地方。预防措施请按照本用户手册建议的所有警告、预防措施以及维护说明进行操作,以最大程度地延长设备的使用寿命。警告:灯泡点亮时请勿直视投影机镜头。亮光可能会伤害您的眼睛。为降低火灾或触电危险,请勿使本产品遭受雨淋或受潮。请勿打开或者拆卸本产品,以免发生触电。本产品将自行检测其灯泡使用寿命。显示灯泡警告信息时,请联系当地经销商或Acr服务中心以更换灯泡。为避免损坏投影机,在关闭本产品之前请让冷却风扇运转若干分钟。●首先打开投影机电源,然后打开信号源电源。在投影机工作过程中,请勿使用镜头盖。灯泡达到使用寿命时,将无法点亮,并且可能发出喀啦响声。如果出现这种情况,则只有更换了灯泡模块之后投影机方可恢复工作。要更换灯泡,请联系当地经销商或Acr服务中心。注:以下仅为对标识说明解释,产品实际情况请以产品本体标识为准。ao4仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。≤2000mDan hab yungh youq gij digih haijbaz 2000m doxroengzhaenx ancienz sawjyungh.a仅适用于非热带气候条件下安全使用。Dan hab yungh youq gij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndathaenx ancienz sawjyungh音Hao4K影音Hao4K影音Hao4Hao4K影音Hao4K影音Hao4K影音Hao4a04K影音Hao4K影音Hao4K影音aaaao关于您的安全和舒适的信息Hao4K影音重要事项使用注意事项预防措施简介产品特性包装概览Hao4K影音Hao411投影机概览23投影机外观3控制面板遥控器布局Hao4K影音Hao45开始使用7连接投影机7打开/关闭投影机电源9打开投影机电源9关闭投影机电源Ha10调整投影图像11调整投影图像的高度11如何通过调节距离和变焦倍数来获得首选的图像尺寸12用户控制13安装菜单13屏显(OSD)菜单14色彩Hao15图像18设置20投影设定Hao4K影音音频3D语言Acer Splash Downloader简介Hao4使用Acer Splash Downloader45558

专注4k家庭影音,提供家庭影音社区,家庭影音器材库,影音问答平台,影音商城,服务千万家庭影音用户。

本站内容部分由用户自主分享和转载自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

如有侵权、违反国家法律政策行为,请联系我们,我们会第一时间及时清除和处理!

Categories:

No Responses

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注